Regulamin sklepu Fly Shop

§1

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady pośredniczenia przez Fly On The Cloud przy sprzedaży usług
 2. Pośrednik – Fly On The Cloud sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Rzeźnicza 32/33, 50-130 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000500884, NIP 8971797086, będący oficjalnym partnerem handlowym Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
 3. Partner Cyfrowy– Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
 4. Klient – przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub osobą prawną
 5. Produkt – usługi informatyczne i chmurowe, w szczególności Google GSuite, oferowane przez Partnera Cyfrowego.
 6. Administrator danych osobowych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Platformy jest Pośrednik.
 7. Platforma – prowadzona przez Pośrednika i dostępna pod adresem shop.flyonthecloud.com platforma umożliwiająca Klientom kontakt z Pośrednikiem oraz zainicjowanie procesu zakupu Produktów Cyfrowych przez Pośrednika.

Usługi pośrednictwa oferowane przez Pośrednika nie są dostępne dla konsumentów czyli osób fizycznych, które dokonują z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zarobkową. Dla usunięcie wątpliwości, pośrednik informuje, że świadczone przez niego usługi i produkty skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców (relacja B2B) i nie mają do nich zastosowania przepisy o prawach konsumenta.

§2

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Pośrednik udostępnia Klientowi Platformę, za pośrednictwem której Klient może zapoznać się z gamą Produktów Cyfrowych znajdujących się w aktualnej ofercie Pośrednika. Klient w każdym momencie ma dostęp do aktualnej treści Regulaminu, która dostępna jest pod adresem: https://shop.flyonthecloud.com/strona/regulamin
 2. Informacje o Produktach Cyfrowych mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 3. Pośrednik jest pośrednikiem w sprzedaży Produktów Cyfrowych dostarczanych bezpośrednio przez Partnera Cyfrowego.
 4. Produkty Cyfrowe są dostarczane przez Partnera Cyfrowego. Produkty te są objęte licencją udzielaną przez Partnera Cyfrowego na warunkach wskazanych przez Partnera Cyfrowego: https://gsuite.google.com/intl/pl/terms/reseller_premier_terms.html
 5. Produkty Cyfrowe mogą zostać aktywowane w określonej dacie od zakupu wybranej przez Klienta. Klient ponosi miesięczną opłatę za Produkt Cyfrowy od daty aktywacji przez okres na jaki zakupił usługę.
 6. Pośrednik może zaoferować okresy testowe oraz promocyjne dla poszczególnych Produktów Cyfrowych.
 7. Produkty Cyfrowe mogą być zakupione na czas nieokreślony w opcji elastycznej, która umożliwia zrezygnowanie z usługi z zachowaniem 1-dniowego okresu wypowiedzenia usługi, lub też w opcji na okres 365 dni od określonej daty aktywacji Produktu Cyfrowego. Plany taryfowe dla każdego Produktu Cyfrowego są przedstawiane w toku indywidualnych negocjacji handlowych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem.
 8. Pośrednik nie jest licencjodawcą oprogramowania występującego w Produktach Klient zawiera umowę licencyjną bezpośrednio z licencjodawcą, którym jest Partner Cyfrowy.
 9. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą następuje poprzez akceptację umowy określającej jej warunki w czasie instalacji/rozpoczęcia korzystania z Produktu.
 10. Prawidłowe korzystanie z Platformy jest możliwe przy zachowaniu przez Klienta minimalnych wymagań technicznych:
 • Procesor: 1000 MHz,
 • Pamięć RAM: 512 MB,
 • Podłączenie do Internetu,
 • Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączoną obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.

§3

KONTAKT Z POŚREDNIKIEM

 1. Pośrednik umożliwia kontakt w celu uzyskania informacji o Produktach Cyfrowych poprzez następujące kanały:
  1. mail: info@flyonthecloud.com, 8:00 - 18:00
  2. telefon: 71 382 20 00, 8:00 - 18:00
 2. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na zakup Produktu Cyfrowego za pośrednictwem Pośrednika, realizacja transakcji będzie możliwa pod warunkiem podania przez Klienta następujących danych:
 • Firma Klienta
 • Adres
 • NIP
 • Numer telefonu
 • Adres e –mail

3. Pełną odpowiedzialność za poprawność danych wskazanych w ust. 2 ponosi Klient.

4. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu Produktów Cyfrowych pełnowartościowych.

5. Zakup Produktów Cyfrowych wymaga zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Pośrednikiem oraz akceptacji przez Klienta zasad, na jakich Producent Cyfrowy udostępnia dany produkt cyfrowy czego wyrazem jest akceptacja przez Klienta warunków licencji udzielanej przez Producenta Cyfrowego.

§4

CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów Cyfrowych są wyrażane w PLN
 2. Płatności za Produkty Cyfrowe mogą być dokonywane
 • za pośrednictwem serwisu PayU,
 • przelewem bankowym,
 • kartą płatniczą.
 1. Faktury VAT za Produkty Cyfrowe dostarczane są klientowi w cyklach rozliczeniowych właściwych dla danego Produktu Cyfrowego, przy czym najczęściej są to cykle miesięczne.

§5

DOSTAWA

 1. Produkty Cyfrowe są dostarczane bezpłatnie poprzez udostępnienie usługi we właściwy dla danej usługi sposób, w szczególności poprzez przekazanie dostępu do panelu administracyjnego Produkty Cyfrowego.

§6

REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Postępowanie reklamacyjne oraz poziom świadczenia usług (SL) dla poszczególnych Produktów Cyfrowych określa umowa licencyjna, której stronami są Klient oraz Producent Cyfrowy.

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i BEZPIECZEŃSTWO

 1. Szczegółowe informacje o danych osobowych, prawach Klienta i obowiązkach Pośrednika w tym zakresie umieszczone zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:https://shop.flyonthecloud.com/strona/polityka_prywatnosci Prosimy o zapoznanie się z jej treścią przez rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.
 2. Pośrednik spełnia standard PCI DSS (bezpieczeństwa dla płatności kartą) i obsługiwania uwierzytelnienia 3DS.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w Produktach Cyfrowych określa Polityka Prywatności Partnera Cyfrowego - https://policies.google.com/privacy?hl=pl . Google oferuje także wzorcowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską, klientom korzystającym z ich usług w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych podczas ich przesyłania poza obszar EOG. Treść umowy o przetwarzaniu danych znajduje się pod adresem https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html. Klient ma możliwość akceptacji umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Google oraz wzorcowych klauzul umownych za pośrednictwem platformy administracyjnej Google. Wykaz lokalizacji serwerów, w których mogą być przetwarzane dane osobowe powierzone przez Klienta jest każdorazowo dostępny pod adresem https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html Dodatkowo w ramach zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, Google Inc. przestrzega zasad, określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE–USA przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych obywateli Unii Europejskiej, które ma na celu zapewnienie dodatkowych wymóg ich bezpieczeństwa (https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/frameworks/).

 §8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin może być aktualizowany i zmieniany. Jego aktualna treść zawsze będzie dostępna pod adresem:https://shop.flyonthecloud.com/strona/regulamin Klienci będą również informowani o zmianach na wskazany w czasie rejestracji adres e-mail.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 27.11.2019 r.
 3. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów, Strony (tj. Klient i Pośrednik) będą dążyć do ich polubownego rozwiązania. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Pośrednika a prawem właściwym będzie prawo polskie.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

info@flyonthecloud.com

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU


   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty.

   Dokonaj swoich pierwszych zakupów