Tekst Regulaminu sklepu internetowego Fly Shop

Obowiązuje od 07.07.2018r.

Regulamin sklepu Fly Shop

§1

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, który został stworzony w oparciu o Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie każdemu użytkownikowi Sklepu.
 2. Sprzedawca – Fly On The Cloud sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Rzeźnicza 32/33, 50-130 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000500884, NIP 8971797086.
 3. Partner - ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287132, NIP 5242617178
 4. Klient – przedsiębiorca czyli osoba fizyczna osoba prawna
 5. Produkt – rzeczy ruchome, oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę, które znajdują się w aktualnej ofercie Sklepu, działające w oparciu o system operacyjny Chrome.
 6. Administrator danych osobowych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 7. Sklep – prowadzona przez Sprzedawcę i dostępna pod adresem shop.flyonthecloud.com platforma umożliwiająca Klientom zakup Produktów.

Usługi oferowane w Sklepie nie są dostępne dla konsumentów czyli osób fizycznych, które dokonują z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zarobkową. Dla usunięcie wątpliwości, Sprzedawca informuje, że świadczone przez niego usługi skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców (relacja B2B) i nie mają do nich zastosowania przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

§2

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi Sklep za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedawcy, poprzez złożenie zamówienia. Klient w każdym momencie ma dostęp do aktualnej treści Regulaminu, która dostępna jest pod adresem: shop.flyonthecloud.com/regulamin.
 2. Informacje o produktach oraz ich ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje dot. Produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca jest pośrednikiem w sprzedaży Produktów dostarczanych bezpośrednio przez Partnera, które odsprzedaje za pośrednictwem Sklepu.
 4. Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Produkty objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora, a szczegółowe warunki gwarancji określone są w kartach gwarancyjnych dołączanych do Produktów.
 5. W przypadku organizowania promocji Produktów przez Sprzedawcę, Sprzedawca zastrzega, że ilość Produktów objętych promocją jest ograniczona. Realizacja sprzedaży Produktów objętych promocją będzie uzależniona od kolejności wpływu zamówień do Sprzedawcy.
 6. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy zachowaniu przez Klienta minimalnych wymagań technicznych:
 1. Procesor: 1000 MHz,
 2. Pamięć RAM: 512 MB,
 3. Podłączenie do Internetu,
 4. Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączoną obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.
 1. Sprzedawca nie jest licencjodawcą oprogramowania występującego w Produktach dostępnych w Sklepie. Klient zawiera w razie konieczności umowę licencyjną bezpośrednio z licencjodawcą.
 2. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą następuje poprzez np. akceptację umowy określającej jej warunki w czasie instalacji/rozpoczęcia korzystania z zamówionego Produktu. Warunki licencji mogą stanowić odrębny dokument dołączany do Produktu.

§3

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA ORAZ REALIZACJA

 1. Składanie zamówień w Sklepie jest możliwe wyłącznie po dokonaniu przez Klienta rejestracji oraz zaakceptowaniu treści Regulaminu.
 2. Podczas dokonywania rejestracji konieczne jest podanie następujących danych:
 1. Firma Klienta
 2. Adres
 3. NIP
 4. Imię i nazwisko zamawiającego przedstawiciela Klienta
 5. Numer telefonu
 6. Adres e –mail.
 1. Pełną odpowiedzialność za poprawność danych wskazanych w ust. 2 ponosi Klient.
 2. Zamówień dokonuje Klient lub upoważniony przez niego przedstawiciel. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie danych niezbędnych do dokonania zamówienia w Sklepie osobom nieuprawnionym, które uzyskały dostęp do Sklepu poprzez niewłaściwe zabezpieczenie danych przez Klienta, i ewentualne szkody, które może ponieść Klient w związku z nieuprawnionym dostępem.
 3. Zamówienia mogą być składane przez 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem możliwości niedostępności Sklepu, w szczególności wynikającej z prowadzonych prac serwisowych czy możliwych awarii niezależnych od Sprzedawcy.
 4. Etapy dokonywania zamówienia:
 1. zarejestrowanie/zalogowanie w Sklepie,
 2. dodanie wybranego Produktu do koszyka dostępnego w Sklepie,
 3. wybór opcji płatności,
 4. wybór sposobu dostawy,
 5. potwierdzenie przez Klienta chęci dokonania zamówienia,
 6. potwierdzenie e-mailowe Sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji,
 7. potwierdzenie e-mailowe Sklepu wysłania zamówienia do Klienta.
 1. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez siebie Produktów.
 2. Poprzez potwierdzenie e-mailowe Sklep potwierdza przyjęcie oferty Klienta, o której mowa w ust. 7. Moment potwierdzenia zamówienia przez Sklep jest momentem zawarcia na odległość umowy sprzedaży zamówionych Produktów.
 3. Czas realizacji zamówienia określony będzie każdorazowo w opisie Produktów dostępnych w Sklepie.
 4. Jeśli Produkty są niedostępne w magazynie Sklepu, Sprzedawca umieści stosowną wzmiankę na ten temat w opisie danego Produktu.
 5. W przypadku zamówienia Produktów, które nie będą dostępne w magazynie Sklepu, a ich zamówienie od dostawców Sprzedawcy uniemożliwi realizację zamówienia w przewidzianym terminie, Sklep poinformuje e-mailowo lub telefonicznie Klienta o niemożliwości realizacji całości lub części zamówienia. W opisanej sytuacji Sklep może zaproponować Klientowi:
 1. anulowanie całości lub części zamówienia – w przypadku wyboru przez Klienta tej opcji, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji całości lub część zamówienia,
 2. wyznaczenie nowego terminu realizacji zamówienia dla Produktów niedostępnych.
 1. Jeśli po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep okaże się, że zamówione Produkty, nie są dostępne w magazynie Sklepu i nie jest możliwe ich zamówienie w czasie umożliwiającym ich dostarczenie w przewidzianym pierwotnie terminie, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówione Produkty, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w terminie do 14 dni od dnia wysłania Klientowi oświadczenia od odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 2. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta zostanie utrwalone w postaci wiadomości e-mail przesłanej przez Sklep na podany adres e-mail. Wiadomość ta utrwala, zabezpiecza, udostępnia oraz potwierdza Klientowi istotne postanowienia zawartej umowy sprzedaży.
 3. Po złożeniu zamówienia przez Klienta i przed potwierdzeniem jego przyjęcia przez Sklep, Klient ma prawo dokonać zmian w złożonym zamówieniu w zakresie: adresu dostawy, zmiany danych do faktury, rezygnacji z całości lub części zamówionych Produktów.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu Produktów pełnowartościowych.
 5. We wszelkich sprawach związanych z zamówieniami Klient może kontaktować się ze Sklepem:
 1. telefonicznie pod numerem telefonu: 71 382 20 00,
 2. e-mailowo pod adresem: shop@flyonthecloud.com

§4

CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są umieszczone przy Produktach. Wszystkie ceny zostały podane w kwocie brutto, w polskich złotych. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 2. W czasie składania zamówienia Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty oraz za dostawę Produktów. Sklep oferuje następujące opcje płatności:
 1. za pośrednictwem serwisu PayU,
 2. przelewem bankowym,
 3. kartą płatniczą.
 1. Przed dokonaniem płatności Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją dot. możliwości dokonania zapłaty. Dokonanie płatności przez Klienta jest warunkiem przystąpienia Sklepu do potwierdzenia i realizacji zamówienia. Po opłaceniu zamówienia przez Klienta klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Za zamówione Produkty Sprzedawca wystawia faktury VAT. Dane do faktury podawane są przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Poprzez akceptację Regulaminu Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Klienta.
 3. Faktury VAT dostarczane są Klientowi wraz z zamówionymi Produktami.

§5

DOSTAWA

 1. Dostawa dokonywana jest za pośrednictwem kuriera DHL.
 2. Koszty wysyłki pokrywa Klient w wysokości uzależnionej od wybranego sposobu dostawy. W zależności od zamówionego Produktu koszt dostawy może być bezpłatny.
 3. Dostawy Produktów dokonywane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy, na adres wskazany przez Klienta. Orientacyjny czas dostawy określony jest przy wyborze opcji dostawy przez Klienta.
 4. Produkty wysyłane są do Klienta bezpośrednio od Partnera oraz są zabezpieczone przed uszkodzeniem mogącym powstać w czasie transportu.
 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przy odbiorze czy przesyłka nie została uszkodzona, a opakowanie nie zostało naruszone.
 6. Wyłączną odpowiedzialność za realizację dostawy w przewidzianym terminie ponosi dostawca. Dostawa następować będzie w godzinach pracy obowiązujących u wybranego dostawcy.

§6

REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. W relacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą wyłączone zostają zasady rękojmi określone w przepisach kodeksu cywilnego.
 2. Koszty transportu Produktów, które zostały zgłoszone przez Klienta w ramach postępowania gwarancyjnego, pokrywa Klient.
 3. Zasady postępowania gwarancyjnego Produktów, w tym zasady zwrotu Produktów, określone są warunkach gwarancyjnych / kartach gwarancyjnych dołączanych do Produktów. Zasady te są ustalane przez producenta, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z zamówionych Produktów.
 4. Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt w sposób gwarantujący jego odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie transportu, w szczególności poprzez jego odpowiednie zapakowanie.
 5. W ramach gwarancji, w przypadku stwierdzenia niemożliwości usunięcia wady, Klientowi przysługuje prawo do wymiany Produktu na nowy lub zwrot ceny Produktu i rozliczenie w postaci korekty faktury VAT wystawionej do Produktu. Niemożliwość usunięcia wady musi zostać stwierdzona przez autoryzowany serwis producenta. O powyższym sposobie załatwienia sprawy decyduje Sprzedawca, który w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu potwierdzające wyniki postępowania gwarancyjnego wyda Klientowi nowy sprzęt lub dokona rozliczenia.
 6. Wadliwe Produkty wymienione w ramach postępowania gwarancyjnego stają się własnością producenta.

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe informacje o danych osobowych, prawach Klienta i obowiązkach Sklepu w tym zakresie umieszczone zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://shop.flyonthecloud.com/strona/polityka_prywatnosci. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią przez rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin może być aktualizowany i zmieniany. Jego aktualna treść zawsze będzie dostępna pod adresem: http://shop.flyonthecloud.com/strona/regulamin. Klienci będą również informowani o zmianach na wskazany w czasie rejestracji adres e-mail.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 07.07.2018 roku.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikające z przestojów w realizacji zamówień, w szczególności za utracone korzyści Klienta.
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów, Strony (tj. Klient i Sprzedawca) będą dążyć do ich polubownego rozwiązania. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
 1. e-mailowo pod adresem: shop@flyonthecloud.com,
 2. telefonicznie pod numerem: 71 382 20 00,
 3. pocztą na adres: Rzeźnicza 32/33 50-130 Wrocław

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPUKoszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów